Could the coffee disappear on the next few years???


In a world where we drink 1.6 billion cups of coffee per day, does gives you the shivers the following perspective???: A new study by the Royal Botanic Gardens Kew in London, warns that because of climate change, species of the coffee consumed in the world, Arabica,Robusta, could disappear from their natural habitats by 2080, according to National Geographic.
The study refers to wild coffee plants, while what we drink from our cup is made from „descendants” their objects. However, the wild crop losses genetically invulnerable properties,before a series of enemies, which eventually could lead to a higher price and a lower quality final product.

„History is rich Arabica incidents diseases, parasites or bouts of productivity and growers have always returned back to the wild and use genetic diversity to solve them,” said Aaron Davis, head of the research program of the GBR coffee Kew.

There are only two main types of coffee grown, Arabica (which comes from wild plant Arabica) and Robusta (derived from Caffe canephora). But, there are over 125 species in the wild, says Davis, who worked in the coffee plant research for over 15 years.

Arabica coffee uncertain future
According to the International Coffee, Arabica coffee is the backbone of the industry, accounting for 70% of global production.

The new study, led by Davis combined field observations and computer models to project how different climate scenarios could affect wild Arabica coffee plant. The study focused on Ethiopia, birthplace of Arabica coffee grown and the largest producer of coffee in Africa and the southern Sudan.

The study concluded that the outlook is „deeply negative”.

Even in the best case, two thirds of the corresponding growth habitats will disappear by 2080, and in the worst case, almost 100% of these areas will no longer exist. And these results are consequences triggered by one factor – climate change – without being taken into account deforestation.

Conservation in seed banks
Davis and other researchers visited the Boma Plateau in southern Sudan in April, with the intention to assess the feasibility of coffee production there. Instead, they found that wild Arabica plants were in a very poor state of health.

The study recommends that copies of the Boma Plateau be stored in seed banks as soon as possible because the species could disappear by 2020.

Normally, Arabica grows in upper areas of vegetation on tropical mountains, explains botanist Peter Raven. Because such species already living on the edge ecosystem where plants have not „go” when temperatures rise.

„Most coffee production worldwide will be threatened as climate change,” added Raven.

In Ethiopia, the third largest producer of Arabica, the average annual temperature has risen by 1.3 degrees Celsius from 1960. Previous studies have established that both wild Arabica and the cultivated, are very sensitive to climate, managing to flourish and grow only in a narrow range of temperatures.

„So even if you do some simple calculations, not too much data is needed to understand that there is an inherent threat to these species because of accelerated climate change. The logical conclusion is that coffee production will be adversely affected. ”

Call to action
Davis says that the aim of this study is not to scare people, but rather to inspire the idea of ​​action.

„We are trying to understand: If we do nothing, what will happen? What can we do now on this issue? „Says Davis. „If we are proactive we can avoid a critical situation.”

The study identifies several „core sites” where wild Arabica could survive until 2080, and it is recommended that these areas be the main objectives for preservation.

Conservation activities have helped other species to avoid extinction, so Davis is optimistic „about the future of wild coffee”.

But Raven sees more empty side of the glass. He says that „no matter what measures are taken in kind, we can say with certainty, and at the same time sad that the genetic diversity of these populations is on a slope decreasing year after year.” „Seeds from the most valuable species of genetically should be stored now, before it’s too late.”

Another taste of coffee?
Robust coffee louder domesticated in the 19th century, as a response to leaf rust epidemic that decimated crops of Arabica from South East Asia, is used especially in stronger drinks such as espresso and coffee Turkish. Robusta can grow at lower elevations and at higher temperatures, so in a sense, is better prepared to cope with climate change.

„I can guarantee that most consumers will not be happy to just drink Robusta. As the name suggests, this type of coffee is quite strong. Most people are delighted with its taste, not to mention the fact that it has twice as much caffeine than Arabica. It just is not the same product. If we lose Arabica think large segments of the coffee market will disappear, „explains Davis.

Such a change could cause severe economic shock: Coffee is the second most traded commodity in the world after oil and related industries of this product are about 26 million people.

Cafeaua, o specie pe cale de dispariție ?


Într-o lume în care se beau 1,6 miliarde de căni de cafea pe zi, următoarea perspectivă îţi dă fiori: un nou studiu realizat de Grădinile Botanice Regale Kew din Londra, avertizează că, din cauza schimbărilor climatice, speciile de cafea cele mai consumate din lume, Arabica, ar putea dispărea din habitatele lor naturale până în 2080, relatează National Geographic.

Cafeaua, o specie pe cale de dispariție

Studiul se referă la plantele de cafea sălbatice, în timp ce băutură din ceaşca noastră este preparată din “descendenţii” lor domestici. Totuşi, pierderile din săbăticie lasă culturile agricole vulnerabile din punct de vedere genetic în faţa unei serii de inamici, care, într-un final, ar putea determina un preţ mai mare şi o calitate mai scăzută a produsului final.

“Istoria Arabica este bogată în incidente cu boli, paraziţi sau crize de productivitate, iar cultivatorii s-au întors tot timpul înapoi în sălbăticie şi au folosit diversitatea genetică pentru a le rezolva”, spune Aaron Davis, şeful programului de cercetare a cafelei al GBR Kew.

Există doar două tipuri principale de cafea cultivată, Arabica (care provine de la planta sălbaticăCafeea arabica) şi Robusta (derivată din Caffea canephora). Dar, există peste 125 de specii în sălbăticie, spune Davis, care a lucrat în cercetarea plantelor de cafea de peste 15 ani.

  • Viitorul nesigur al cafelei Arabica

Potrivit Organizaţiei Internaţionale de Cafea, Arabica este coloana vertebrală a industriei cafelei, reprezentând 70% din producţia globală.

Noul studiu, condus de Davis, a combinat observaţii de pe teren şi modele pe calculator, pentru a proiecta modul în care diferite scenarii climatice ar putea afecta speciile sălbatice de plante de cafea Arabica. Studiul s-a concentrat pe Etiopia, locul naşterii cafelei cultivate Arabica şi cel mai mare producător de cafea din Africa, precum şi asupra sudului Sudanului.

Studiul a concluzionat că perspectivele sunt “profund negative”.

Chiar şi în cel mai bun caz, două treimi din habitatele de creştere corespunzătoare vor dispărea până în 2080, iar în cel mai rău caz, aproape 100%  dintre aceste zone nu vor mai exista. Iar aceste rezultate sunt consecinţele declanşate de un singur factor – schimbările climatice -, fără a mai fi luate în calcul şi defrişările.

  • Conservarea în bănci de seminţe

Davis şi alţi cercetători au vizitat Platoul Boma, din sudul Sudanului, în luna aprilie, cu intenţia de a evaluafezabilitatea producţiei de cafea de acolo. În schimb, aceştia au descoperit că plantele sălbatice de Arabica se aflau într-o stare de sănătate extrem de precară.

Studiul recomandă ca exemplarele de pe Platoul Boma să fie conservate în bănci de seminţe cât mai repede posibil, deoarece speciile ar putea dispărea până în anul 2020.

În mod normal, Arabica creşte în zonele superioare de vegetaţie de pe munţii tropicali, explică botanistul Peter Raven. Deoarece astfel de specii trăiesc deja la marginea ecosistemului, plantele nu au unde “să meargă” atunci când temperaturile cresc.

“Majoritatea producţiilor de cafea din întreaga lume vor fi în pericol pe măsură ce clima se modifică”, adaugă Raven.

În Etiopia, cel de-al treilea producător mondial de cafea Arabica, temperatura medie anuală a crescut cu 1,3 grade Celsius faţă de 1960. Studii anterioare au stabilit că atât Arabica sălbatică, cât şi cea cultivată,sunt foarte sensibile la climă, reuşind să înflorească şi să se dezvolte doar într-un interval îngust de temperaturi.

“Aşadar, chiar dacă faci câteva calcule foarte simple, nu e nevoie de prea multe date pentru a înţelege că există o ameninţare intrinsecă a acestor specii, din cauza schimbării climatice accelerate. Concluzia logică este că şi producţia de cafea va fi afectată în mod negativ.”

  • Îndemn la acţiune

Davis spune că scopul acestui studiu nu este să sperie oamenii, ci mai degrabă să inspire ideea de acţiune.

“Încercăm să înţelegem: Dacă nu facem nimic, ce se va întâmpla? Ce putem face acum referitor la această problemă?”, spune Davis. “Dacă suntem proactivi putem evita o situaţie critică.”

Studiul identifică câteva “locaţii nucleu” unde Arabica sălbatică ar putea supravieţui până în 2080, şi se recomandă ca aceste zone să reprezinte obiectivele principale în vederea conservării.

Activităţile de conservare au ajutat alte specii să evite dispariţia, aşa că Davis este optimist “în ceea ce priveşte viitorul cafelei sălbatice”.

Însă Raven, vede mai mult partea goală a paharului. El spune că “indiferent de ce măsuri sunt luate în natură, putem spune cu siguranţă, şi în acelaşi timp cu tristeţe, că diversitatea genetică a acestor populaţii se află pe o pantă descrescătoare an după an”. “Seminţele provenite de la cele mai valoroase specii din punct de vedere genetic ar trebui depozitate acum, înainte să fie prea târziu.”

  • Un alt gust al cafelei?

Robusta, o cafea mai tare, domesticită în secolul 19, ca şi răspuns la o epidemie de ruginire a frunzelor care a decimat culturile agricole de Arabica din sud-estul Asiei, este folosită în special în băuturile mai puternice, cum ar fi espresso şi cafeaua turcească. Robusta poate creşte la altitudini mai joase şi la temperaturi mai ridicate, aşa că, într-un fel, este mai bine pregătită să facă faţă schimbărilor climatice.

“Pot să garantez că majoritatea consumatorilor nu vor fi fericiţi să bea doar Robusta. Aşa cum sugerează şi numele, acest tip de cafea este destul de puternică. Majoritatea persoanelor nu sunt încântate de gustul ei, ca să nu mai menţionăm faptul că are de două ori mai multă cafeină decât Arabica. Pur şi simplu nu este acelaşi produs. Dacă pierdem Arabica, cred că mari segmente de pe piaţa de cafea vor dispărea”, explică Davis.

O astfel de schimbare ar putea provoca un şoc economic gravcafeaua este cea de-a doua cea mai comercializată marfă la nivel mondial, după petrol, iar industria aferentă acestui produs numără aproximativ 26 de milioane de angajaţi.